Висша школа „Авиация”

Технически университет - София

Удостоверение за Одобрение № BG/ATO-005 от 08.04.2013 г.

на ГД “ГВА”

 Теоретично обучение на пилоти по Част FCL в следните курсове:

1. ATPL(A) Модулен Tеоретичнo Обучение

2. ATPL(H) Модулен Tеоретичнo Обучение

3. CPL(A) Модулен Tеоретичнo Обучение

4. CPL(H) Модулен Tеоретичнo Обучение

5. IR  Модулен Tеоретичнo Обучение

6. PPL(A) Tеоретичнo Обучение

7. PPL(H) Tеоретичнo Обучение

ATPL(A) Modular Theoretical Knowledge Instruction

ATPL(H) Modular Theoretical Knowledge Instruction

CPL(A) Modular Theoretical Knowledge Instruction

CPL(H) Modular Theoretical Knowledge Instruction

IR Modular Theoretical Knowledge Instruction

PPL(A) Theoretical Knowledge Instruction

PPL(H) Theoretical Knowledge Instruction

 

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Набират се курсисти за теоретично обучение за “Любител пилот на самолет – PPL(A)"

Набират се курсисти за теоретично обучение за “Транспортен пилот на самолет – АТPL(A)”

Справки и записвания на тел. 965 25 22; 965 20 39; 0886 84 63 76 или на адрес: София, бул. „Климент Охридски” 8, Технически университет, блок 10, кабинет 10114.

E-mail: dgeshev@tu-sofia.bg, diangeshev@gmail.com               FB: www.facebook.com/Aviation.TUSofia               http://aero.tu-sofia.bg

 

ОПИСАНИЕ НА КУРСОВЕТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ

            Обучението на пилоти за гражданската авиация се извършва в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1178/2011 г., Част - Flight Crew Licensing (FCL).

            Издадените от Главна Дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД "ГВА") свидетелства за правоспособност за пилоти след успешно завършване на обучението се признават от въздухоплавателните администрации на държавите-членки на Европейския съюз, както и на другите европейски държави, които членуват в Европейската агенция за авиационна безопасност (EASA).

УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ЛЮБИТЕЛ ПИЛОТ НА САМОЛЕТ – PPL(А) И ВЕРТОЛЕТ – PPL(H)

1.Кандидатът за PPL трябва да е навършил поне 17 години.

2.Да притежава минимум медицинскo свидетелство Клас 2.

3.Да завърши курс на обучение в Одобрена организация за обучение (АTO). Курсът включва теоретични познания и летателно обучение, подходящи за предоставените права. Теоретичната подготовка е в обем не по-малък от 110 учебни часа за самолет и 120 за вертолет (1 учебен час = 60 минути).

4.Да има поне 45 часа летателно обучение на самолети (вертолети), 5 от които може да са на тренажор за пилотажни и навигационни процедури (FSTD), в т.ч. поне:

 а) 25 часа полетно време с инструктор; и

 б) 10 часа самостоятелно полетно време под наблюдение, включително поне 5 часа самостоятелни маршрутни полети, от които поне един да е с дължина, респективно 270 km (150 морски мили) за самолет или 185 km (100 морски мили) за вертолет, по време на които са направени поне две кацания до пълно спиране на въздухоплавателното средство (ВС), различни от летището на излитане.

Притежателят на РPL(А/H) има следните права:

            1. Правата на притежателя на PPL(A) са да действа без възнаграждение като командир на полет или втори пилот на самолет или туристически мотопланер (TMG), използвани в нетърговски операции. Правата на притежателя на PPL(Н) са да действа без възнаграждение като командир на полет или втори пилот на вертолет.

            2. Независимо от разпоредбите на горния параграф, притежателят на PPL(A/Н), който има права на инструктор или проверяващ, може да получава възнаграждение за:

            (а) предоставянето на летателно обучение за LAPL(A/Н) или PPL(A/Н);

            (б) провеждането на проверки на уменията и проверки на професионалната подготовка за тези свидетелства за правоспособност;

(в) квалификациите или сертификатите, свързани с тези свидетелства за правоспособност.

УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН ПИЛОТ НА САМОЛЕТ - CPL(А) В МОДУЛЕН КУРС НА ОБУЧЕНИЕ

1. Кандидатът за CPL(А) трябва да е навършил поне 18 години.

2. Да притежава медицинско свидетелство Клас 1.

3. Преди да започне модулен курс за CPL(А), кандидатът трябва да притежава свидетелство за РPL(А), издадено в съответствие с Приложение 1 към Чикагската конвенция.

4. Преди да започне летателното обучение, кандидатът трябва да:

а) е изпълнил 150 часа полетно време;

б) е изпълнил предварителните условия за издаване на квалификация за клас или тип за многодвигателни самолети, в случай че за проверката на уменията ще се използва многодвигателен самолет.

5. Да завърши теоретично и летателно обучение в АTO.

6. Теоретичната подготовка е в обем от най-малко 250 учебни часа          (1 учебен час = 60 минути).

            7. Летателното обучение включва:

               а) Кандидатите без квалификация за полети по прибори (IR) трябва да преминат най-малко 25 часа летателно обучение с инструктор, включително 10 часа обучение за полети по прибори, от които до 5 часа може да бъде време на наземна тренировка по прибори на BITD, FNPT I или II, FTD 2 или FFS.

              б) На кандидатите, които имат валидна IR(A), се признава изцяло обучението за полети по прибори с инструктор. На кандидатите, които имат валидна IR(H), се признават до 5 часа от обучението за полети по прибори с инструктор, като в този случай на самолет се провеждат най-малко 5 часа обучение за полети по прибори с инструктор. На кандидат, който притежава сертификат за завършен курс за основния модул за полети по прибори, може да му се признаят до 10 часа като част от изискваното време за обучение за полети по прибори.

              в) Кандидатите с валидна IR трябва да преминат най-малко 15 часа обучение за визуални полети с инструктор.

              г) Кандидатите без квалификация за пилотиране на самолет в нощни условия трябва да преминат допълнително обучение за полети в нощни условия — най-малко 5 часа, което се състои от 3 часа обучение с инструктор, включително поне 1 час маршрутни полети, и 5 самостоятелни излитания и 5 самостоятелни кацания до пълно спиране на ВС.

  д) Поне 5 часа от летателното обучение трябва да се изпълнят на самолет, сертифициран за превоз на най-малко четирима души, с витло с променяща се стъпка и прибираем колесник. 

УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН ПИЛОТ НА ВЕРТОЛЕТ - CPL(Н) В МОДУЛЕН КУРС НА ОБУЧЕНИЕ

1. Кандидатът за CPL(Н) трябва да е навършил поне 18 години.

2. Да притежава медицинско свидетелство Клас 1.

3. Преди да започне модулен курс за CPL(Н), кандидатът трябва да притежава свидетелство за РPL(Н), издадено в съответствие с Приложение 1 към Чикагската конвенция.

4. Преди да започне летателното обучение, кандидатът трябва да:

а) е изпълнил 155 часа полетно време;

б) е изпълнил предварителните условия за издаване на квалификация за клас или тип за многодвигателни вертолети, в случай че за проверката на уменията ще се използва многодвигателен вертолет.

5. Да завърши теоретично и летателно обучение в АTO.

6. Теоретичната подготовка е в обем от най-малко 250 учебни часа          (1 учебен час = 60 минути).

            7. Летателното обучение включва:

               а) Кандидатите без квалификация за полети по прибори (IR) трябва да преминат най-малко 30 часа летателно обучение с инструктор, от които

                - 20 часа обучение по правилата за визуални полети, което може да включва 5 часа на FFS, FTD2/3 или FNPT II,III за вертолети и

                - 10 часа обучение за полети по прибори, което може да включва поне 5 часа на  FTD 1 или FNPT I за вертолети или на самолет.

              б) На кандидатите, които имат валидна IR(Н), се признава изцяло обучението за полети по прибори с инструктор. На кандидатите, които имат валидна IR(А), поне 5 часа от обучението за полети по прибори с инструктор трябва да са изпълнени на вертолвт.

              в) Кандидатите без квалификация за пилотиране на вертолет в нощни условия трябва да преминат допълнително обучение за полети в нощни условия — най-малко 5 часа, което се състои от 3 часа обучение с инструктор, включително поне 1 час маршрутни полети, и 5 самостоятелни нощни полети по кръга. Всеки полетен кръг включва излитане и кацане.

Притежателят на CPL(А/H) има следните права в рамките на съответната категория ВС:

1. Да упражнява всички права на притежател на LAPL(A/H) и PPL(А/H).

2. Да действа като командир на полет или втори пилот на всички самолети (вертолети) в операции, различни от търговски въздушни превози.

3. Да действа като командир на полет на всички еднопилотни самолети (вертолети) при търговски въздушни превози и при спазване на ограниченията за възраст.

            4. Да действа като втори пилот при търговски въздушни превози със самолети (вертолети) и при спазване на ограниченията за възраст.

 УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ТРАНСПОРТЕН ПИЛОТ НА САМОЛЕТ - ATPL(А) В МОДУЛЕН КУРС НА ОБУЧЕНИЕ

1. Да е навършил 21 години.

2. Да има валидно свидетелство за медицинска годност Клас 1.

3. Преди да започне модулен курс за АТPL(А), кандидатът трябва да притежава поне свидетелство за РPL(А), издадено в съответствие с Приложение 1 към Чикагската конвенция.

4. Кандидатът рябва да премине теоретична подготовка в обем най-малко на:

- 650 учебни часа (1 учебен час = 60 минути) ако притежава свидетелство за РPL(А);

- 400 учебни часа (1 учебен час = 60 минути) ако притежава свидетелство за СPL(А);

- 500 учебни часа (1 учебен час = 60 минути) ако притежава свидетелство за IR;

- 250 учебни часа (1 учебен час = 60 минути) ако притежава свидетелство за СPL(А) и IR(А).

5. Кандидатът трябва да има най-малко 1500 часа полетно време на самолети, в т.ч. поне:

а) 500 часа многопилотна експлоатация на самолети;

б) - 500 часа като командир на полет под наблюдение, или

    - 250 часа като командир на полет, или

    - 250 часа, състоящи се от поне 70 часа като командир на полет и останалите часове като командир на полет под наблюдение;

в) 200 часа маршрутно полетно време, от които поне 100 часа да са като командир на полет или като командир на полет под наблюдение;

г) 75 часа полетно време по прибори, от които не повече от 30 часа могат да бъдат време на наземна тренировка по прибори;

д) 100 часа нощни полети като командир на полет или втори пилот.

От 1500-те часа полетно време до 100 часа полетно време могат да бъдат изпълнени на FFS и FNPT. От тези 100 часа максимум 25 часа могат да бъдат изпълнени на FNPT.

 УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ТРАНСПОРТЕН ПИЛОТ НА ВЕРТОЛЕТ - ATPL(H) В МОДУЛЕН КУРС НА ОБУЧЕНИЕ

1. Да е навършил 21 години.

2. Да има валидно свидетелство за медицинска годност Клас 1.

3. Преди да започне модулен курс за АТPL(Н), кандидатът трябва да притежава поне свидетелство за РPL(Н), издадено в съответствие с Приложение 1 към Чикагската конвенция.

4. Кандидатът рябва да премине в рамките на 18 месеца теоретична подготовка в обем най-малко на:

- 550 учебни часа (1 учебен час = 60 минути) ако притежава свидетелство за РPL(Н);

- 300 учебни часа (1 учебен час = 60 минути) ако притежава свидетелство за СPL(Н);

5. Кандидатът трябва да има най-малко 1000 часа полетно време на вертолети, в т.ч. поне:

а) 350 часа на многопилотни вертолети;

б) - 250 часа като командир на полет, или

    - 100 часа като командир на полет и 150 часа като командир на полет под наблюдение, или

   - 250 часа като командир на полет под наблюдение на многопилотни вертолети. В този случай правата за ATPL(H) са с многопилотно ограничение, докато не бъдат изпълнени 100 часа като командир на полет.

в) 200 часа маршрутно полетно време, от които поне 100 часа да са като командир на полет или като командир на полет под наблюдение;

г) 30 часа полетно време по прибори, от които не повече от 10 часа могат да бъдат време на наземна тренировка по прибори;

д) 100 часа нощни полети като командир на полет или втори пилот.

От тези 1000 часа полетно време до 100 часа полетно време могат да бъдат изпълнени на FSTD, от които максимум 25 часа могат да бъдат изпълнени на FNPT.

 

 

Притежателят на АТPL(А/H) има следните права в рамките на съответната категория ВС:

1. Да упражнява всички права на притежател на LAPL(A/H), PPL(А/H) и CPL(A/H);

2. Да действа като командир на полет на ВС в търговски въздушни превози.

УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПОЛЕТИ ПО ПРИБОРИ САМОЛЕТ - IR(А)

 1. Преди да започне модулен курс за IR(A), кандидатът трябва да притежава:

а) поне свидетелство за РPL(А) за съответната категория ВС и:

- права да лети през нощта; или

- свидетелство за АТPL(А) за друга категория ВС; или

б) свидетелство за СPL(А) за съответната категория ВС

2. Да завърши теоретично и летателно обучение в АTO.

3. Теоретичната подготовка е в обем от най-малко 150 учебни часа          (1 учебен час = 60 минути).

4. Летателното обучение включва:

а) за еднодвигателен самолет поне 50 часа време по прибори с инструктор, от които не повече от 20 часа може да бъде време на наземна тренировка по прибори в FNPT I или не повече от 35 часа - на FFS или FNPT II. Не повече от 10 часа от времето по прибори на земята в FNPT II или на FFS могат да бъдат изпълнени в FNPT I;

б) за многодвигателен самолет поне 55 часа време по прибори с инструктор, от които не повече от 25 часа може да бъде време на наземна тренировка по прибори в FNPT I или не повече от 40 часа - на FFS или FNPT II. Не повече от 10 часа от времето по прибори на земята в FNPT II или на FFS могат да бъдат изпълнени в FNPT I. Оставащото време  от летателното обучение за полети по прибори трябва да включва поне 15 часа на многодвигателен самолет.

5. Кандидатът за IR(A) трябва да има най-малко 50 часа маршрутно време като командир на полет на самолети, вертолети или дирижабли, от които поне 10 часа (за дирижабли 20 часа) трябва да са на съответната категория ВС.

УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПОЛЕТИ ПО ПРИБОРИ САМОЛЕТ - IR(Н)

 1. Преди да започне модулен курс за IR(Н), кандидатът трябва да притежава:

а) поне свидетелство за РPL(Н) за съответната категория ВС и:

- права да лети през нощта; или

- свидетелство за АТPL(Н) за друга категория ВС; или

б) свидетелство за СPL(Н) за съответната категория ВС.

2. Да завърши теоретично и летателно обучение в АTO.

3. Теоретичната подготовка е в обем от най-малко 150 учебни часа          (1 учебен час = 60 минути).

4. Летателното обучение включва:

а) за еднодвигателен вертолет поне 50 часа време по прибори с инструктор, от които:

- не повече от 20 часа може да бъде време на наземна тренировка по прибори на FNPT I(Н)  или (А). Тези 20 часа обучение на FNPT I(Н)  или (А) могат да бъдат заместени от 20 часа обучение за IR(Н), провеждано на одобрен за този курс самолет; или

- не повече от 35 часа може да бъде време на наземна тренировка по прибори на FTD 2/3, FFS или FNPT II/III за вертолети.

Обучението за полети по прибори трябва да включва поне 10 часа на сертифициран за IFR вертолет.

б) за многодвигателен вертолет поне 55 часа време по прибори с инструктор, от които:

- не повече от 20 часа може да бъде време на наземна тренировка по прибори в FNPT I(H) или (A). Тези 20 часа обучение на FNPT I(Н)  или (А) могат да бъдат заместени от 20 часа обучение за IR(Н), провеждано на одобрен за този курс самолет; или

 - не повече от 40 часа може да бъде време на наземна тренировка по прибори на FTD 2/3, FFS или FNPT II/III за вертолети.

Обучението за полети по прибори трябва да включва поне 10 часа на сертифициран за IFR вертолет.

5. Кандидатът за IR(H) трябва да има най-малко 50 часа маршрутно време като командир на полет на самолети, вертолети или дирижабли, от които поне 10 часа (за дирижабли 20 часа) трябва да са на съответната категория ВС.

6. Кандидат, който е завършил интегриран курс на обучение за ATPL(H), CPL(H)/IR или CPL(H), се освобождава от изискванията на т. 5.

 

Притежателят на IR(А/H) има следните права:

1. Да пилотира ВС съгласно IFR с височина за вземане на решение не по-малка от 200 фута (60 м.).

2. В случай на IR за многодвигателни ВС тези права могат да бъдат разширени за височини за вземане на решение под 200 фута (60 м.), когато кандидатът е преминал специално обучение в АТО.

3. Само за вертолети. За да упражнява права съгласно IFR като командир на полет на многопилотни вертолети, притежателят на IR(Н) трябва да има най-малко 70 часа полетно време по прибори, от които не повече от 30 часа могат да бъдат време на наземна подготовка по прибори.