ПЕТРОВ, Пламен Георгиев (24. 03. 1952, София) – електроинженер, доцент. Завършва ВМЕИ – София през 1977 г., специалност “Автоматика и телемеханика”. Защитава дисертация (д-р) на тема “Синтез на многомерни системи за автоматично управление на безпилотни летателни апарати” – София, 1987 г. Професионалната си дейност започва в Института по специална електроника (ИСЕ, сега “Електрон-Прогрес” – ЕАД), където работи 23 години като конструктор. Главен конструктор е на автоматизираната система с военно предназначение “Вулкан”, която е внедрена в производство и експлоатация. През 1999 г. е хабилитиран по специалността “Автоматизирани системи за обработка на информация и управление” и му е присвоено научното звание “старши научен сътрудник ІІ степен”. Постъпва в ТУ-София, катедра “Въздушен транспорт”, като главен асистент през 2001 г. От 2006 г. е доцент по “Навигация, управление и експлоатация на въздушния транспорт”. Основни области на научна и преподавателска дейност: автоматика, бордни системи за автоматично управление, адаптивно управление, автоматизация. Автор на над 50 научни публикации, три учебника, един патент, едно авторско свидетелство за изобретение и над 70 публикации, свързани с конструкторски проекти. Учебни издания: “Автоматизация на управлението на въздушното движение” част І (2004, 2013), част ІІ (2005). Експертни и консултативни възможности: безпилотни летателни апарати, самолетни и корабни автопилоти, автоматизирани системи, системно проектиране.